Základní principy offshore podnikání

Ať už chcete používat offshorovou firmu pro jakýkoli účel, řídí se podnikání s offshory určitými základními pravidly, která vyplývají jednak z nastavení místních právních podmínek a jednak jsou také ovlivněny praxí českých a zahraničních úřadů.

Nejčastější důvody, které podnikatele i soukromé osoby vedou k využití offshore společností jsou:

  • daňová optimalizace
  • ochrana majetku a anonymita vlastnictví
  • využívání výhod odlišného právního prostředí
  • dokonalá image a firemní prestiž mezinárodního HOLDINGU
  • vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit

Před samotným založením a využíváním offshore společnosti je účelné si představit základní principy offshore podnikání:

1. Pouhé založení offshore firmy je nedostatečné

Pouhé založení offshorové firmy bez důkladné podnikové analýzy, kvalitní daňové koncepce a nastavení a řízení optimalizační struktury v praxi může přinést spíše nepříjemnosti, nežli velký užitek. Klíčem k optimalizaci daní je tak profesionální daňové plánování vypracované a zajištěné vysoce erudovaným obchodním partnerem.

2. Mezinárodní daňové plánování – offshore se nehodí pro každého

Vždy si musíte nejprve ujasnit, zda Váš způsob a druh podnikání opravdu může využívat výhod, které nabízejí offshore destinace. Zde je namístě nejprve provést základní analýzu vašeho podnikatelského záměru a stanovit cíle pro budoucí mezinárodní daňové plánování s ohledem zejména na možné srážkové daňě.

Po úspěšném založení či koupi offshore společnosti je totiž bezpodmínečně nutné, přesně a do nejmenšího detailu naplánovat její činnost a zařazení v rámci Vašeho stávajícího podniku. Je potřeba vždy vycházet z profesionálních znalostí mezinárodní legislativy a pro její zavádění do praxe využívat průběžný monitoring Vaší činnosti, cílů a potřeb.

3. Důležitý správný výběr offshore jurisdikce

Pro každý druh podnikání Vám doporučíme na základě kompletní analýzy konkrétní zemi, která bude pro založení a fungování Vaší společnosti celkově nejvýhodnější.

4. Osobní vztah a důvěra

Mezi Vámi a poskytovatelem offshore služeb je bezpodmínečně nutné vytvořit plně loajální vztah založený na vzájemné důvěře a diskrétnosti. Jména majitelů offshorových firem v některých případech nejsou, a z praktických důvodů by ani neměly být, na první pohled vidět. To v praxi znamená, že Váš offshore partner zpravidla v rámci správy offshore firmy drží originální firemní dokumentaci, která v případě potřeby jasně prokáže, kdo offshorovou firmu vlastní. Pouze Vy sami rozhodneme, komu tyto dokumenty a informace budou zpřístupněny.

5. TRUST a NOMINEE struktury

Podobně jako v případě jmen osob majitelů není v některých situacích vhodné, aby také jméno jednatele bylo možno získat z veřejně dostupných zdrojů. V takových situacích je velmi záhodno, aby Vám Váš offshore partner doporučil a zajistil loajálního jednatele či správce podniku.

Tomuto nastavení, kdy nejednáte sami, se říká anglickým slovem "TRUST" nebo také "NOMINEE". Je to tedy situace, kdy někdo jedná jen tehdy a tak, jak vy určíte, a na základě vzájemné důvěry. Pokud však budete někdy náhle potřebovat rychle udělat za Vaši offshore firmu nějaký právní úkon, máte k dispozici jako součást dokumentace generální plnou moc ke všem úkonům a to v anglickém i českém jazyce a se všemi potřebnými ověřeními.

6. Dokumentace firem

Offshorové obchodní firmy se mírně liší ve své dokumentaci podle toho, z jakého státu firma pochází, ale v zásadě vždy musíte obdržet tyto dokumenty:

a) Potvrzení státního úřadu o existenci firmy, které právně osvědčuje existenci, název, IČ a datum založení společnosti. Toto potvrzení vydávají různé úřady, ale vždy je nutné mít jej oficiální a s veškerými nutnými ověřeními. Takováto potvrzení jsou poté přijatelná pro úřady v ČR.

b) Zakládací listina (zakladatelská, zřizovací): Tento dokument stanoví základní fakta firmy: název, IČ, sídlo, právní formu, předměty činnosti a/nebo podnikání a někdy také prvního jednatele a zakladatele nebo akcionáře.

c) Stanovy: Tento dokument je podrobný právní popis organizace, procesů, rozdělování akcií a jejich prodeje.

d) Plná moc: Pokud vzhledem k okolnostem nebude možno využít jednání zahraničního jednatele, je nutné vždy obdržet generální plnou moc na vás a na jakoukoli další osobu, kterou si určíte.

e) Dokumentace k bankovnímu kontu: Offshorové firmě lze zřídit korunový i devizový účet a nechat vystavit firemní platební kartu. Konto lze ovládat též elektronickým bankovnictvím. Velká výhoda offshorových firem spočívá v tom, že vedou účetní evidenci jen o transakcích spojených s podnikáním na svém domovském území. Jiné platby, pohyby a transakce místní finanční úřady neevidují.

7. Podnikání offshore firmy v ČR

Budete-li chtít využít offshorovou firmu pro přímé podnikání na území ČR, zpravidla jako náhražku za české s.r.o. s několika výhodami offshore firmy, je nutné si zařídit registraci k dani z příjmu a popř. i k DPH. Váš offshore partner by Vás měl registrovat i u správy sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovny, pokud budete chtít, aby vaše offshore společnost zaměstnávala české nebo i cizí zaměstnance. V některých případech bude potřeba zaregistrovat si u příslušného obchodního rejstříku tzv. organizační složku cizí obchodní společnosti, jakož i vyřídit ostatní nutnou administrativu.

8. Legislativní úkony

Každá offshore společnost musí každý rok učinit určitý počet kroků, jednání a právních úkonů, aby fungovala tak, jak je jí určeno. Nejčastěji se jedná o vypracování a podpisy smluv, formulářů, směnek, faktur, prohlášení, rozhodnutí jednatelů, plných mocí apod. Analýzu potřebných dokumentů, jejich přípravu a podpisy by pro vás měl obstarat Váš offshore partner.

Zrusenifirem.com

Několikaleté zkušenosti

Specializace na likvidaci společnosti

Neváhejte nás kontaktovat

Váš obchodní partner

Kontakty

www.zrusenifirem.com

+420 733 242 446

office@zrusenifirem.com

8:00 - 18:00 pondělí / pátek